--ใบแสดงกระบวนวิชา รุ่น 1-4
 
--ใบแสดงกระบวนวิชา รุ่น 5-9
 
--ใบแสดงกระบวนวิชา รุ่น 10-14
 
--ใบแสดงกระบวนวิชา รุ่น 15-