การทำเรื่องแจ้งจบ  

เอกสารที่ต้องยื่นการแจ้งจบ  (เกรดที่ทางโครงการออกให้ครบทุกวิชา)

-1. กรอกและPrint ข้อมูลสภาวะผู้มีงานทำ ***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องทำทุกคน Print มาส่งทางโครงการฯ
>>>> คลิกที่นี่  ***โดยเลือกประเภทนักศึกษา เป็น โครงการพิเศษ***
และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต (หลังจากสภาฯ อนุมัติรายชื่อออกมาแล้ว) 

-2.  กรอกใบแจ้งจบการศึกษา >>> Download รุ่น 3-4   >>> Download รุ่น 5 ขึ้นไป (นศ.print หรือมารับที่โครงการ

-3.  กรอกใบตรวจสอบครบหลักสูตร (นศ.Print หรือ มารับที่โครงการ)

      รหัส 54 มารับที่โครงการ
      รหัส 55-59 >>> Download 
      รหัส 60-64 >>> Download

-4.  ขอทรานสคริป(แบบไม่สำเร็จการศึกษา) ตัวจริง ที่ One Stop Service ตึก KLB กงไกรลาศ (200.-บาท)  **เวลาราชการ

-5.  สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ **ถ้าไม่มีใบเสร็จ สามารถขอใหม่ได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) **เวลาราชการ
      สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ **ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถขอใบแทนได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) **เวลาราชการ
       **แจ้งกับเจ้าหน้าที่่ว่า ขอใบแทนบัตรนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบ**    


-6. หากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ทำการเปลี่ยนกับทางมหาลัยฯ ก่อนทำเรื่องจบ (เปลี่ยนที่ ตึก สวป. ชั้น 2) **เวลาราชการ
     นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบพร้อมทำเรื่องจบ

-7. รูปถ่ายสวมชุดครุยบริหาร 2 นิ้ว 2 รูป (ชุดครุยสีฟ้า หนึ่งแถบ) 

-8.     นักศึกษาที่ต้องการ   ใบรับรองจบชั่วคราวรุ่น 1-4 >>> Download  รุ่น 5 ขึ้นไป>> Download  หรือมารับที่โครงการ  ใช้เวลาในการทำ 30 วันทำการ

  เอกสารแนบ   

     - ใบเสร็จการชำระเงินค่าใบรับรองจบชั่วคราว >>> ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดีชั้น 1 จำนวน 200 บาท **เวลาราชการ
     - รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาเท่านั้น) 2 นิ้ว 2 รูป 

*****นำเอกสาร ข้อ 1-7 หรือ(8 ถ้าขอใบรับรองจบชั่วคราว)
มายื่นที่ห้องโครงการ
*****

หลังจากทำเรื่องจบแล้ว นศ.รอรายชื่อขึ้นทะเบียน บัณฑิต 

จะประกาศให้ทราบทาง facebook / ตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต 


 >>>ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต<<< 

มีข้อสงสัยสอบถาม ::: 02-310-8237 / 086-306-5174