การทำเรื่องแจ้งจบ  

เอกสารที่ต้องยื่นการแจ้งจบ -1.  นศ. ที่ต้องการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ หรือ คำนำหน้าชื่อ ให้ทำการเปลี่ยนกับทางมหาลัยฯ 

     (เปลี่ยนที่ ตึก สวป. ชั้น 2) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นเรื่องจบที่โครงการฯ **เวลาราชการ 
      นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบพร้อมทำเรื่องจบ

2.
-2.1 ตรวจสอบ *วิชาเรียน *เกรดเฉลี่ยรวม ที่ นศ จดและคิดเกรดเฉลี่ยด้วยตนเอง ว่าตรงกับโครงการฯ หรือไม่ (ทาง Inbox page)

     ***เกรดที่ทางโครงการออกให้ครบทุกวิชา และเกรดเฉลียตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป) >>>> Fileคิดเกรดเฉลีย คลิก 
     ***หากมีข้อผิดพลาดหลังจากยื่นเรื่องจบ ทางโครงการฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น นศ. ต้องจดและคิดเกรดด้วยตนเอง   

-2.2 ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนและอื่นๆ แจ้งรหัสกับทางโครงการฯ ทาง Inbox page)
*** หากมีค่าใช้จ่ายค้าง ต้องชำระก่อนทำ หรือ ณ วันทำเรื่องจบ กรณี นศ เทียบโอน ควรชำระก่อนเพื่อทำเรื่องเทียบโอน
ช่องทางการชำระ 1. แคชเชียเช็ค สั่งจ่าย "มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1" นำเช็คมายื่นทางโครงการฯ วันทำเรื่องจบ

            2. โอน เลขที่ บช 050-311-295-179 ธ.ออมสิน
            ส่งสลิปทางเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง จบภาค.... (บันทึกช่วยจำว่า รหัสชื่อ ค่าเทอมสุดท้าย) (นศ บันทึกสลิปไว้ด้วย)

*** นศ เทียบโอน นำเอกสารที่การเทียบโอน ที่โครงการฯ ถ่ายสำเนาให้ ณ วันปฐมนิเทศ มาด้วยเพื่อกรอกลงใน ข้อที่ 5

*** วันมาทำเรื่องจบ แสดงหลักฐานใน การเช็คข้อมูล หลักฐานการชำระส่วนที่เหลือ กับทางโครงการฯ ก่อน) *** เจ้าหน้าที่จะขอดู


-3. กรอกข้อมูลสภาวะผู้มีงานทำ  (นศ ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง นศ ต้องแก้ไขที่ สวป. ชั้น 2 ก่อนยื่นเรื่องจบ

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องทำทุกคน และ Print แนบ หรือ capture หน้าจอแสดงต่อเจ้าหน้าที่  แนบเอกสารตามตัวอย่างด้านล่าง

       *** ให้เลือกประเภท นักศึกษา เป็น "โครงการพิเศษ" ***     >>>> คลิกที่นี่  ***
และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต (หลังจากสภาฯ อนุมัติรายชื่อออกมาแล้ว) 

-4. กรอกใบแจ้งจบการศึกษา >>> Download  (นศ.print หรือรับที่โครงการฯ ได้)

-5.  กรอกใบตรวจสอบครบหลักสูตร (นศ.Print หรือ รับที่โครงการฯ ได้)

      รหัส 54 มารับที่โครงการ
      รหัส 55-59 >>> Download 
      รหัส 60-64 >>> Download

-6.  ขอทรานสคริป(แบบไม่สำเร็จการศึกษา) ตัวจริง ที่ One Stop Service ตึก KLB กงไกรลาศ (200.-บาท)  **เวลาราชการ

-7.  - สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
         **สามารถขอได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) **เวลาราชการ
      - สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
        **ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถขอใบแทนได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) **เวลาราชการ
             **แจ้งกับเจ้าหน้าที่่ว่า ขอใบแทนบัตรนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบ**    
      - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

       ตัวอย่างการเรียงเอกสาร 

-8.     นักศึกษาที่ต้องการ   ใบรับรองจบชั่วคราว 
     เอกสารที่ใช้>> Download  หรือมารับที่โครงการ  ใช้เวลาในการทำ 30 วันทำการ

*** ถ้าเกรดเข้าระบบครบแล้วไม่จำเป็นต้องขอ ***

  เอกสารแนบ   

     - ใบเสร็จการชำระเงินค่าใบรับรองจบชั่วคราว >>> ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดีชั้น 1
        จำนวน 200* บาท(*อาจเพิ่มหรือลด)   **เวลาราชการ

     - รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาเท่านั้น) 2 นิ้ว 2 รูป 
     - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
      ตัวอย่างการเรียงเอกสาร      

*****นำเอกสาร ข้อ 1-7 หรือ(8 ถ้าขอใบรับรองจบชั่วคราว)
มายื่นที่ห้องโครงการ
***** 

หลังจากทำเรื่องจบแล้ว นศ.รอรายชื่อขึ้นทะเบียน บัณฑิต 

จะประกาศให้ทราบทาง facebook / ตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต 


 >>>ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต<<< 

มีข้อสงสัยสอบถาม ::: 02-310-8237 / 086-306-5174