ลักษณะงาน
ตรวจสอบ เช็คข้อมูลการเลือกตั้งทุกระดับ
จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือตั้ง
คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ แปลน A,C
สามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๗๕ หน่วยกิต

ที่ตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๘๙๘๖ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๖๐๔