บุคลากร

ผู้บริหาร

    อาจารย์สมหมาย  สุระชัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

เจ้าหน้าที่ 

           
นางเพชราวรรณ ช่วยอินทร์
 นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 
     น.ส.นันท์หทัย  ศรีสอาด
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
     นางกรสรวง   มณีมาลา
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
    ว่าที่ ร.ต.เดชา กลมเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปฏิบัติการ

 

      
 นายราเชฐร์  บรรดาศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
    น.ส.สุชาดา  แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
  น.ส.ชุลีกร  พิกุลแก้ว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
 
 

น.ส.ยุพา  โตวัฒนกูร
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

        
น.ส.พิไลพร  พรหมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ธนาเจริญสกุล
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
  น.ส.ศรินยา  กลิ่นหอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน 
  นางสมปอง จรรยนัย
พนักงานทั่วไป