ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน

Bachelor of Accountancy
(Accounting and Finance)

ชื่อย่อ :
บช.บ.(
B.Acc.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง