ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ข้อบังคับปรับระดับคะแนน จาก G>A , P>C+
- ข้อบังคับฉบับที่ 3
- ข้อบังคับฉบับที่ 4
- ข้อบังคับเรื่องค่าลงทะเบียนเรียน
- ข้อบังคับเรื่องการเข้าห้องเรียน