Head Banner

 

        

 

 

 

 

  ทำเรื่องแจ้งจบ (ยื่นเอกสารที่โครงการฯ)  

- ก่อนทำเรื่องจบ 

1.เกรดที่เรียนกับทางโครงการฯ เข้าระบบครบหลักสูตร
>> 
ตรวจสอบ**เกรด ใน e-service

2.เกรดเฉลี่ยที่ได้ ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ไฟล์คิดเกรดเฉลี่ย 

>>รหัส 55-59

>>รหัส 60-64

>>รหัส 65-69

3.ตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ กับโครงการฯ (ทาง Inbox page)

*** หากมีค่าใช้จ่ายค้าง ต้องชำระก่อนยื่นเรื่อง หรือ ชำระวันยื่นเรื่องจบ
**กรณี นศ เทียบโอน ควรชำระก่อนเพื่อทำเรื่องเทียบโอน
**หากต้องการใบเสร็จเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนหรือเบิกกับบริษัทกรุณาแจ้งใน Inbox และสลิป
(หากชำระเลยภาคที่จบ จะมีค่ารักษาสถานภาพ)
ช่องทางการชำระ
-3.1 แคชเชียเช็ค สั่งจ่าย"มร.BBA การบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1"
นำเช็คมายื่นทางโครงการฯ วันทำเรื่องจบ

-3.2 โอน เลขที่ บช 050-311-295-179 ธ.ออมสิน
ส่งสลิปทางเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เรื่อง จบภาค.... (บันทึกช่วยจำว่า รหัสชื่อ ค่าเทอมสุดท้าย)
นศ บันทึกสลิปไว้ด้วย)

4.  นศ. ที่ต้องการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ยศ หรือ คำนำหน้าชื่อ 
ให้ทำการเปลี่ยนกับทางมหาลัยฯ (ที่ ตึก สวป. ชั้น 2)
ให้เรียบร้อย ก่อนยื่นเรื่องจบที่โครงการฯ **เวลาราชการ 
นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบพร้อมทำเรื่องจบ

- กรอกสภาวะผู้มีงานทำ
นศ ต้องทำก่อนยื่นเรื่องจบ

1. เช็คชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด >>> คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด 

2. ข้อมูลสภาวะผู้มีงานทำ >>  CLICK 
บันทึกหน้าจอ ข้อ 1 และ 2 ไว้เป็นหลักฐาน ว่า นศ กรอกข้อมูลแล้ว

- แบบฟอร์มทำเรื่องจบ Download
หรือรับที่โครงการฯ
        

1. แบบฟอร์มแจ้งจบ

2. แบบตรวจสอบครบหลักสูตร
*** นศ เทียบโอน กรอกข้อมูลตามเอกสารเทียบโอน
ที่โครงการฯ ถ่ายสำเนาให้ ณ วันปฐมนิเทศ ลงในแบบฟอร์มด้วย

>> รหัส 55-59

>> รหัส 60-64

>> รหัส 65-69

3. แบบรายงานตัวบัณฑิต

- เอกสารที่ใช้แนบ

1.ใบเช็คเกรด (100-200 บาท)
   **เมื่อได้รับแล้วตรวจชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สาขาวิชา
หากไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

**สามารถขอได้ที่ One Stop Service ตึก KLB 

2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
    **ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษา สามารถขอใบแทนได้ที่ One Stop Service ตึก KLB (10 บาท) 
**แจ้งกับเจ้าหน้าที่่ว่า ขอใบแทนบัตรนักศึกษา เพื่อทำเรื่องจบ

3 สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ
         **สามารถขอได้ที่ One Stop Service 
ตึก KLB (10 บาท)

One stop service เปิดทำการ จ-ศ เวลา 9.00-15.30 น.

4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (หน้า-หลัง)

5. รูปถ่ายสี สวมชุดครุยคณะบริหารธุรกิจ ขนาด 2 นิิ้ว 2 รูป
(ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ หรือรูปที่ Scan ด้วยคอมพิวเตอร์หรือรูปตัดต่อ)

6.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/คำนำหน้า / ยศ (ถ้ามี)

- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอใบรับรองจบชั่วคราว

1. แบบฟอร์มใบรับรองจบชั่วคราว

เอกสารแนบ

2.ใบเสร็จการชำระเงินค่าใบรับรองจบชั่วคราว >>> ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดีชั้น 1
จำนวน 100-200* บาท**เวลาราชการ

3. รูปถ่าย (ชุดนักศึกษาเท่านั้น) 2 นิ้ว 2 รูป 
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ