Head Banner

 

        

 

 

 

 smile  มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

 smile  มีการฝึกปฏิบัติและวัดผลระหว่างเรียน

 smile  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวิชาการและสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

 smile  ลักษณะการสอนเป็นแบบมืออาชีพ เข้าใจง่าย

 smile  นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าขั้นเรียน 80%

 smile  ห้องเรียนปรับอากาศ