เปิดรับสมัคร นศ ใหม่รุ่น 15 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิ.ย. 65 รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางเรียนรายภาค ฤดูร้อน/64 

เกรดภาค ฤดูร้อน ปี 2563 เข้าระบบแล้ว นศ.สามารถดูได้ที่ E-Service [25.1.65]
     นศ ควรตรวจสอบเกรด้ในระบบด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยของเกรด นศ เอง


 


  สิ่งที่ นศ. ควรทราบ???

  รับบัตร นศ.???

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

 บัตรนักศึกษาหายทำอย่างไร??

  คุณสมบัติผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  แจ้งเพื่อทราบ(นศ.ควรทราบ)

 เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทำอย่างไร??


  
 

แจ้งเตือนนศ-1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
                        หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                        และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 
                  -2.  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                        ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้ 
                        และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน
แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ .........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
***แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower***